Rada UčS

 

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. – predseda
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
Ústav vied o Zemi SAV
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. – podpredseda
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. – tajomníčka
molekulárna genetička
Biomedicínske centrum SAV
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
literárna vedkyňa
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Ústav svetovej literatúry SAV
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
farmakologička
Biomedicínske centrum SAV
Ing. Igor Lacík, DrSc.
chemik
Ústav polymérov SAV