Rada UčS

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. – predseda
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
Ústav vied o Zemi SAV
 
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. – tajomníčka
molekulárna genetička
Biomedicínske centrum SAV
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
literárna vedkyňa
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Ústav svetovej literatúry SAV
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
farmakologička
Biomedicínske centrum SAV
Ing. Igor Lacík, DrSc.
chemik
Ústav polymérov SAV
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
matematik
Technická univerzita v Košiciach