Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.

Rok narodenia: 1961
Rok prijatia do UčS: 2012
Tel.: 02/52495275

Oblasť výskumu:
behaviorálna ekonómia, tiché poznatky
Najvýznamnejšie výsledky:
Medzinárodne uznaný protagonista v behaviorálnej ekonómii, integrovanej s psychológiou a neurovedami, ktorá preniká k podstate globálnej krízy. Presadil sa v štúdiu difúzie tichých poznatkov (tacit knowledge), významných pre súčasnú slovenskú spoločnosť. Autor 8 kníh, má okolo 500 ohlasov.