Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.

Priezvisko a meno                          Baláž Vladimír

Tituly a hodnosti                             Doc. Ing., DrSc.

Rok narodenia                                 1961

Vedecký odbor, špecializácia     ekonómia, sociálne vedy

Člen/ka UčSS od roku                   2012