English

Online dotazník posudzovateľa návrhu na člena UčSS

Voľby do UčSS 2024

Plnú verziu dotazníka aj s inštrukciami nájdete tu (pdf).
Podklady ku návrhom nájdete tu.

 
 

Pri posudzovaní návrhu sa riaďte obsahom samotného návrhu, ale aj inými dostupnými informáciami o kandidátovi v kontexte vednej oblasti, v ktorej pracuje, i v porovnaní s inými vedcami v danej oblasti. Kriticky zhodnoťte návrh v zmysle Štatútu UčSS Čl. IV, ktorý znie

Čl. IV
Podmienky členstva v Učenej spoločnosti

  1. Za členov UčSS sa navrhujú špičkoví vedci, ktorí dosiahli mimoriadne vedecké výsledky s významným medzinárodným ohlasom.
  2. Vedecké výsledky sa kvantifikujú rozsiahlou publikačnou činnosťou, citačným ohlasom, využitím výsledkov vedeckej práce v spoločenskej praxi vrátane patentov, výchovou vedeckých pracovníkov a pedagogickou činnosťou, domácimi a zahraničnými oceneniami, voleným členstvom v popredných akadémiách, učených spoločnostiach a orgánoch medzinárodných vedeckých spoločností, členstvom v redakčných radách medzinárodných vedeckých časopisov, expertnou činnosťou na medzinárodnej úrovni.
  3. Základnou podmienkou členstva je výrazné prekročenie kritérií na získanie vedeckej hodnosti DrSc.

Tam kde je to relevantné sa možno oprieť o odporúčané kritéria pre uchádzačov o vedeckú hodnosť DrSc. zverejnené na stránke https://www.minedu.sk/odporucane-kriteria-pre-uchadzacov-o-vedecku-hodnost-drsc/.

Poznámka: hodnotenie pri jednotlivých kategóriách výstupov je iba pomocné. Podstatné je Vaše výsledné hodnotenie, v ktorom posudzujete kandidátov komplexne najmä v zmysle ods. (1) a (2), nakoľko kvantifikácia podmienky (3) nemusí byť jednoznačná.

Označte aký je podľa Vás prínos/aktivita/výsledky kandidáta v nasledovných kategóriách (označte iba jednu možnosť):


A – prelomové, zásadného významu vo svetovom kontexte
B – významné vo svetovom meradle, alebo prelomové regionálneho charakteru
C – pozoruhodné ale nie príliš významné
D – nepodstatné

Poznámka: v tejto časti zhodnoťte i odozvu vedeckej komunity na najvýznamnejšie práce


A – publikačná aktivita viacnásobne prekračuje kritériá na DrSc.*
B – publikačná aktivita významne prekračuje kritériá na DrSc.
C – publikačná aktivita prekračuje kritériá na DrSc.
D – publikačná aktivita zodpovedá kritériám na DrSc.

*Kritériá DrSc. vo vednom odbore, ktorý považuje recenzent za najbližší a nemusí sa zhodovať s odborom, v ktorom kandidát získal hodnosť DrSc. Pri posudzovaní hľaďte i na kvalitu časopisov a vydavateľstiev, mieru spoluautorstiev a p., t. j. absolútne počty nie sú smerodajné


A – citačná odozva viacnásobne prekračuje kritériá na DrSc.*
B – citačná odozva významne prekračuje kritériá na DrSc.
C – citačná odozva prekračuje kritériá na DrSc.
D – citačná odozva zodpovedá kritériám na DrSc.

*Kritériá DrSc. vo vednom odbore, ktorý považuje recenzent za najbližší a nemusí sa nutne zhodovať s odborom, v ktorom kandidát získal hodnosť DrSc.


A – Medzinárodný koordinátor aspoň jedného významného projektu nadnárodného významu
B – Národný koordinátor aspoň jedného významného projektu nadnárodného alebo celonárodného významu
C – Zodpovedný riešiteľ významnejších projektov vedy a výskumu
D – Riešiteľ iba menej významných vedeckých projektov rezortného charakteru


A – realizovaný patent, alebo aktívna licencia, alebo aspoň 4 udelené patenty na medzinárodnej úrovni
B – aspoň 2 udelené patenty na medzinárodnej úrovni
C – aspoň 1 udelený patent na medzinárodnej úrovni
D – žiaden udelený patent na medzinárodnej úrovni
E – túto kategóriu považujem pre hodnoteného za irelevantnú


A – preukázal vedeckú školu v zmysle požiadaviek na udelenie DrSc., pričom absolventi vedeckej výchovy u kandidáta sa uplatnili
                  v širšom medzinárodnom kontexte na poli vedy
B – preukázal vedeckú školu v zmysle požiadaviek na udelenie DrSc., pričom absolventi vedeckej výchovy u kandidáta sa uplatnili iba
                  v národnom kontexte na poli vedy
C – preukázal vedeckú školu v zmysle požiadaviek na udelenie DrSc., pričom absolventi vedeckej výchovy u kandidáta sa neuplatnili na poli vedy
D – nepreukázal vedeckú školu v zmysle požiadaviek na udelenie DrSc.


A – pomerne často pozývaný prednášať na medzinárodné podujatia, prednášal aj na najvýznamnejších medzinárodných kongresoch vo svojom odbore
B – pomerne často pozývaný prednášať na medzinárodné podujatia, neprednášal však na najvýznamnejších medzinárodných kongresoch vo svojom odbore
C – zriedka pozývaný prednášať na medzinárodných kongresoch vo svojom odbore
D – nepozývaný v medzinárodnom meradle


A – významná v medzinárodnom kontexte
B – významná v národnom kontexte
C – významná v lokálnom kontexte
D – nevýznamná

Poznámka: posudzujte najmä organizáciu vedeckých konferencií nadnárodného charakteru, členstvo v redakčných radách významných vedeckých časopisov nadnárodného charakteru, členstvo v decíznych orgánoch významných vedeckých asociácií, a pod. Ak ide o volené riadiace a poradné orgány vedy, berte do úvahy aj výsledky činnosti kandidáta, a pod.


3 – výrazná podpora
2 – podpora
1 – slabá podpora
0 – nepodporiť