Cena Alexandra von Humboldta pre akademika Učenej spoločnosti Slovenska Jána Sládeka

V piatok 29. marca 2019 bude udelená  Cena Alexandra von Humboldta profesorovi Ing. Jánovi Sládekovi, DrSc. z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV za významné výsledky v matematickom modelovaní nových pokročilých materiálov. Cenu mu odovzda prezident Nadácie Alexandra von Humboldta Prof. Dr. Hans-Christian Pape.

Ceny za rok 2019 odovzdajú už tradične v historickom bavorskom Bambergu, neďaleko Norimberka. Tieto významné ocenenia udeľuje Nadácia Alexandra von Humboldta, slávneho nemeckého prírodovedca a cestovateľa, ktorá vznikla na podporu medzinárodnej spolupráce vo výskume. Ceny pre vynikajúcich zahraničných vedcov udeľujú od roku 1972. Je to najvyššie nemecke vyznamenanie za vedu pre vedcov zo zahraničia. Ocenenia odovzdajú v rámci sympózia, na ktorom laureáti budú prezentovať svoje výsledky.

Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc. patrí k najvýznamnejším svetovým počítačovým mechanikom. Publikoval 465 recenzovaných článkov a 6 monografíi (kníh). Jeho výskumná práca je citovaná viac ako 8089 krát, Hirschov index 47.

http://scholar.google.com/citations?user=EuDw2JcAAAAJ&hl=en

Hlavnou výskumnou oblasťou profesora Jána Sládeka je vývoj nových výpočtových metód na riešenie zložitých okrajových úloh a štúdium porušenia materiálov.

V posledných rokoch sa profesor Ján Sládek venuje predovšetkým optimálnemu návrhu pokročilých metamateriálov pre monitorovanie „zdravia“ (funkčnosti) konštrukcíi. Klasické piezoelektrické materiály nevyhovujú monitorovaniu lokálnych deformácii pri kumulácii poškodenia. Hľadajú sa nové nanomateriály s narušenou symetriou atómov pri veľkých gradientoch deformácie využívajúce flexoelektricitu. To vyžaduje netradičné multiškálové a multifyzikálne prístupy, aby sa zohľadnila štruktúra materiálu na úrovni nano-škály.

Pre slovenskú vedu je to tretie takéto ocenenie v histórii. V roku 2004 získal Humboldtovu cenu získal akademik Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústavu SAV a v roku 2005 akademik Marián Gálik z Ústavu orientalistiky SAV.

Akademik Učenej spoločnosti Slovenska Ján Sládek