Rada UčSS

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. – predseda
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
Ústav vied o Zemi SAV

Životopis          Vizitka
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. – podpredseda
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
Životopis          Vizitka
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. – tajomníčka
molekulárna genetička
Biomedicínske centrum SAV
Životopis          Vizitka
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
literárna vedkyňa
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Ústav svetovej literatúry SAV
Životopis          Vizitka
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
farmakologička
Biomedicínske centrum SAV
Životopis          Vizitka
Ing. Igor Lacík, DrSc.
chemik
Ústav polymérov SAV
Životopis          Vizitka
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
matematik
Technická univerzita v Košiciach