Rada UčSS

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. – predseda
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
Ústav vied o Zemi SAV

Životopis          Vizitka

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. – podpredseda
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV 

Životopis          Vizitka

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. – tajomníčka
molekulárna genetička
Biomedicínske centrum SAV 

Životopis          Vizitka

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
literárna vedkyňa
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Ústav svetovej literatúry SAV 

Životopis          Vizitka

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
farmakologička
Biomedicínske centrum SAV 

Životopis          Vizitka

Ing. Igor Lacík, DrSc.
chemik
Ústav polymérov SAV

Životopis          Vizitka

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
matematik
Technická univerzita v Košiciach