English

Rada UčSS

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. – predseda
chemik
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Ústav anorganickej chémie SAV
Vizitka
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
historička
Historický ústav SAV
Vizitka
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
molekulárna fyziologička
Centrum biovied SAV
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Životopis Vizitka