Rada UčS

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. – predseda
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
Ústav vied o Zemi SAV
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. – podpredseda
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. – tajomníčka
molekulárna genetička
Biomedicínske centrum SAV
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
literárna vedkyňa
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Ústav svetovej literatúry SAV
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
farmakologička
Biomedicínske centrum SAV
Ing. Igor Lacík, DrSc.
chemik
Ústav polymérov SAV
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
matematik
Technická univerzita v Košiciach