Rada UčSS

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. – podpredseda
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
Životopis          Vizitka
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. – tajomníčka
biochemička a fyziologička
Biomedicínske centrum SAV
Životopis          Vizitka
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
literárna vedkyňa
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Ústav svetovej literatúry SAV
Životopis          Vizitka
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
farmakologička
Biomedicínske centrum SAV
Životopis          Vizitka
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
fyziológ
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Vizitka
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
historička
Historický ústav SAV
Vizitka
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
chemik
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Ústav anorganickej chémie SAV
Vizitka