Veda a výskum

Image

Multifunkčná grafén-oxidová nanoplatforma na cielený zásah rakoviny

Ing. Mária Omastová, DrSc.
V úzkej a tvorivej spolupráci tímov z Ústavu polymérov SAV, Virologického ústavu BMC SAV, Fyzikálneho ústavu SAV, a Ústavu experimentálnej fyziky SAV sme riešli projekt, v rámci ktorého…

čítať ďalej

Image

Characterization of novel adaptive cardiovascular interventions based on the experimental findings that could be potentially implemented in human medicine.

MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
Despite the progress in pharmacotherapy, interventional cardiology and surgery, the mortality due to ischemic heart disease (IHD) does not decline and represents a danger in the elder population,…

čítať ďalej

Image

Transglykozylázy bunkových stien húb

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.
Mikroskopické huby, často nazývané aj plesne, sú pôvodcami mnohých závažných chorôb rastlín, zvierat i ľudí. Okrem toho, plesne spôsobujú nedozerné škody na úrode plodín a na…

čítať ďalej

Image

Biologické vlastnosti produktov sírovodíka s oxidom dusnatým a s derivátmi selénu

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Sírovodík (H2S) a oxid dusnatý (NO) sa produkujú endogénne v bunkách človeka a ovplyvňujú mnohé biologické procesy. Selén, ktorý človek prijíma v potrave je súčasťou 25 enzýmov…

čítať ďalej

Image

Nanočastice Fe2O3 ako detekčné médium v chemických senzoroch plynov a pár

Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Nízkodimenzionálne 0D nanoštruktúry – nanočastice (NČ) a ich vrstvy sa vzhľadom na veľký špecifický povrch používajú ako detekčné médium v senzoroch plynov a pár v monitoringu…

čítať ďalej

Image

Huba Trichoderma a jej využitie v biologickej ochrane rastlín

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.
Mikroskopická pôdna huba Trichoderma je osvedčeným producentom priemyselných enzýmov (celuláz, xylanáz, hemiceluláz, proteáz a pod.), ktoré nachádzajú využitie v potravinárstve,…

čítať ďalej

Image

Identifikácia, analýza a hodnotenie spustnutej poľnohospodárskej pôdy aplikáciou satelitných údajov diaľkového prieskumu Zeme

doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
Pustnutie poľnohospodárskej pôdy (ornej pôdy, lúk a trvalých kultúr – sadov a viníc) je postupný proces zarastania, prejavujúci sa fyziognomickými znakmi, napr. heterogénnym zoskupením…

čítať ďalej

Image

Rastlinné polysacharidy ako zdroj prebiotík

RNDr. Peter Biely, DrSc.
V čase ropnej krízy a normalizácie v sedemdesiatych rokoch minulého storočia dostal náš odstupujúci riaditeľ Dr. Ing. Štefan Bauer, DrSc. (1922-1997) a jeho tím za úlohu zahájiť výskum…

čítať ďalej

Image

Regulácia CaV2.2 vápnikových kanálov – cesta k tlmeniu bolesti

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
CaV2.2 vápnikové kanály sú iónové kanály, ktoré zabezpečujú vstup vápnika cez (pre)synaptickú membránu neurónu, ktorý prináša z periférie signál bolesti. Vápnik potom spúšťa…

čítať ďalej

Image

Modelovanie neurčitosti

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Náš výskum je zameraný na matematické modelovanie rôznych aspektov neurčitosti. V rámci klasickej teórie pravdepodobnosti sa zameriavame najmä na modelovanie štruktúry stochastickej…

čítať ďalej

Image

Modelovanie komplexných javov v neklasických kontinuálnych prostrediach

prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
Výskum je zameraný na matematické modelovanie komplexných javov, vznikajúcich v kontinuálnych prostrediach v dôsledku interakcií rôznych fyzikálnych polí. V našom vývoji progresívnych…

čítať ďalej

Image

Štúdium cirkulujúcich nádorových buniek

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells – CTC) sú bunky zapojené do metastatickej kaskády a nádorového šírenia. Predpokladá sa, že z jedného gramu nádorového tkaniva sa…

čítať ďalej

Image

Vysokovýkonná röntgenová optika pre novú generáciu laboratórnych mikrofokusných röntgenových zdrojov

Ing. Matej Jergel, DrSc.
Röntgenová (RTG) optika je neoddeliteľnou súčasťou každého RTG zariadenia. Požiadavky na kvalitu aktívnych povrchov RTG optiky (lokálna drsnosť, presnosť tvaru) sú vzhľadom k malým…

čítať ďalej

Image

Na ceste k liečbe Alzheimerovej choroby

Dr.h.c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
Ľudský mozog disponuje najbohatším portfóliom bielkovín spomedzi všetkých orgánov ľudského tela. Mnohé z nich sa podieľajú na komplikovaných bunkových procesoch, ktoré sú esenciálne…

čítať ďalej

Image

Matematické modelovanie a riadenie systémov neceločíselného rádu

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
Vo svojom výskume sa venujem aplikáciám derivácií a integrálov neceločíselného rádu v modelovaní a riadení procesov. Zaoberám sa hlavne využitím diferenciálnych rovníc…

čítať ďalej

Image

Štúdium vlastností tuhých látok pri vysokých tlakoch pomocou počítačových simulácií

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
Tlak je základným termodynamickým parametrom, ktorý určuje štruktúru tuhých látok. Pri vysokých tlakoch je možné stabilizovať nové typy chemických väzieb a štruktúr, ktoré majú…

čítať ďalej

Image

Charakterizácia kardiovaskulárneho systému z tvaru pulzovej vlny potkana

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
V projekte testujeme hypotézu, že tvar pulzovej vlny v krčnej tepne (arteria carotis communis) nesie informáciu o väčšine parametrov kardiovaskulárneho systému pri fyziologických a…

čítať ďalej

Image

Nanooxidy pripravené mechanochemickými metódami

prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.
Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) zaradila mechanochemické technológie medzi “Top Ten Emerging Technologies in Chemistry”; viď hyperlink č. 1. V našej práci je…

čítať ďalej

Image

Rotačný magnetokalorický jav

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
Magnetokalorický jav (MKJ) predstavuje proces, pri ktorom sa zmena teploty dosahuje zmenou magnetického poľa B. Na tomto jave založené znižovanie teploty upútalo značnú pozornosť, keďže…

čítať ďalej

Image

Flexoelektricita

prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
Piezoelektricky efekt sa vyskytuje iba v úzkej triede materiálov s nie centrosymetrickym usporiadaním atomov v kryštáli. Pri tomto jave sa elektricky náboj indukuje v kryštáli, ak sa…

čítať ďalej

Image

Vápniková signalizácia a kontrakcia srdcových myocytov

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Nepretržitá rytmická práca srdca srdcových svalových buniek je nevyhnutná pre ľudský život. Každé stiahnutie (kontrakcia) srdca zodpovedá koordinovanej kontrakcii všetkých srdcových…

čítať ďalej

Image

Elektronika na báze III-N polovodičov

Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
III-N polovodiče sú pravdepodobne najuniverzálnejšia a veľmi nádejná skupina príbuzných polovodičov pozostávajúca z umelých zlúčenín GaN, AlN a InN. Je to najmä kvôli širokému…

čítať ďalej

Image

Rozhodovanie o migrácii v čase ekonomických a politických turbulencií

doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
V Európskej únii žije a pracuje 17 miliónov ľudí v inom členskom štáte, ako je ich pôvodný domov. Rozhodnutie odísť do inej krajiny je často ťažké a komplexné. Ekonomické a…

čítať ďalej

Image

Nekonvenčný spôsob prípravy nových magnetických materiálov na báze tzv. konverzného polymorfizmu

prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Mnoho tuhých fáz, ktoré sú v rovnovážnom stave pri vysokom tlaku a vysokej teplote, možno rýchlo ochladiť na izbové teploty, pri ktorých zostávajú kineticky stabilné (zvyčajne sú…

čítať ďalej

Image

Keramika pre hypersonické vozidlá

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Hypersonické vozidlá sú lietajúce stroje, ktoré sa budú v atmosfére pohybovať rýchlosťou 6 či 7 krát vyššou ako je rýchlosť zvuku, Mach 6-7. Pri takýchto rýchlostiach je limitujúci…

čítať ďalej

Image

Slovenská literárna moderna vrámci svetovej moderny

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Výskum v oblasti porovnávacej literárnej vedy sa začal v polovici 90tych rokov v „novom“ čítaní diel Jozefa Cígera Hronského. Literárnovedné analýzy jednotlivých románov boli…

čítať ďalej

Image

Diagnostika rakoviny prostaty s využitím analýzy glykánov

Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Rakovina prostaty (PCa) je najčastejšie diagnostikovanou rakovinou u mužov (1,1 milióna mužov ročne), pričom počet úmrtí sa odhaduje na 307 500 ročne [1]. V 19. storočí bola PCa opísaná…

čítať ďalej

Image

Nové poznatky pre polymerizáciu akrylátových monomérov

Ing. Igor Lacík, DrSc.
Polyméry na báze akrylátových monomérov sú okolo nás v nespočetných aplikáciách: vo forme obalových materiálov, konštrukčných materiálov, náterových hmôt, aditív do stavebných…

čítať ďalej

Image

Magnetický plášť z kombinácie supravodivých a feromagnetických materiálov

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Šírenie rôznych vzruchov (napríklad tepla, zvuku, elektromagnetickej vlny, ale aj chemikálie alebo nákazlivého ochorenia) sa riadi zákonitosťami, intuitívne poznanie ktorých tvorí časť…

čítať ďalej

Image

Význam vápnikovej signalizácie v nádoroch

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Vápnik ako významný druhý posol reguluje množstvo metabolických dráh v bunke. V zdravej bunke koordinácia vápnikových tokov má za následok fyziologickú odpoveď, napr. kontrakciu svalu,…

čítať ďalej

Image

Preklinický objav nového mechanizmu a jeho potvrdenie za klinických podmienok

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Dôkazy v animálnych modeloch:

čítať ďalej

Image

Numerické modelovanie seizmických vĺn a seizmického pohybu

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Zdanlivo paradoxne, čoraz slabšie zemetrasenia (z hľadiska uvoľnenej energie) spôsobujú čoraz väčšie škody. V rozvinutých krajinách je to kvôli hustote a technologickej zložitosti…

čítať ďalej