English

Bývalí predsedovia UčSS

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
Ústav vied o Zemi
predseda v období 2017 – 2021
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
chemik
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Ústav anorganickej chémie SAV
predseda v období 2013 – 2017
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
predseda v období 2009 – 2013
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
virológ
predseda v období 2005 – 2009
prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. Dr.h.c.
lekár
predseda v období 2003 – 2005