English

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

Priezvisko a meno                          Baláž Vladimír

Tituly a hodnosti                             doc. Ing., PhD., DrSc.

Rok narodenia                                 1961

Vedecký odbor, špecializácia     ekonómia, sociálne vedy

Člen/ka UčSS od roku                   2012