English

doc. MUDr. Ivan Ruttkay-Nedecký, DrSc.

Rok narodenia: 1926
Rok prijatia do UčSS: 2005

Oblasť výskumu: kardiológia

Najvýznamnejšie výsledky:
Nervová regulácia obehového systému u človeka. Zdroje variability elektrokardiologických veličín a využitie počítačovej simulácie pri štúdiu mechanizmu jej vzniku v norme i v patológii. Porovnávajúca elektrokardiológia človeka a nižších primátov.

Získanie nových poznatkov o neurovegetatívnej zložke vplyvu hlbokého vdychu na periférnu vazomotoriku, srdcovú frekvenciu a elektrické pole srdca. Použitie zmien maximálneho priestorového vektora repolarizácie myokardu pre štúdium adrenergných vplyvov na srdcový sval. Určenie normálnych hraníc podpriestorov momentálnych vektorov aktivácie a repolarizácie srdcových komôr a ich využitie v diagnostike chorobných zmien. Zistenie rozdielov medzi normálnym vektorkardiogramom človeka, makaky a paviána.

  1. Ruttkay-Nedecký I: Elektrické pole srdca. Bratislava, Veda. VSAV, 1983
  2. Ruttkay-Nedecký I, Cherkovich GM: The orthogonal electrocardiogram and vectorcardiogram of baboons and macaques. Bratislava, Veda, VSAV, 1977.
  3. Ruttkay-Nedecký I.: Chapter 5. Effects of respiration and heart position on the cardiac electric field. In: Nelson CV, Geselowitz DB (ed): The theoretical basis of electrocardiology. Oxford, Oxford University Press 1976.
  4. Ruttkay-Nededcký I: Attention and autonomic (heart rate) regulations. In: Evans CR, Mulholland TB (ed): Attnetion in neurophysiology. Buterworths, London 1969.
  5. Ruttkay-Nedecdký I, Szathmáry V, Chlebus P, Ruttkay-Nedecká A: Computer simulation of cardiac excitation. In:Schubert E (ed): Models and measurements of the cardiac electric field. Plenum Press, Nex York and London. 1982.

 
 Späť