English

doc. MVDr. Norbert Žilka DrSc.

Priezvisko a meno Norbert Žilka
Tituly a hodnosti Doc. MVDr. Norbert Žilka DrSc.
Rok narodenia 1973
Vedecký odbor, špecializácia neuropatológia neurodegeneračných ochorení mozgu
Člen/ka UčSS od roku 2021