English

doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Rok narodenia: 1949
Rok prijatia do UčSS: 2008
Tel.:  +421 (0)2 52926448 kl.112