English

doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.

Priezvisko a meno František Lofaj
Tituly a hodnosti Doc. RNDr., DrSc.
Rok narodenia 1960
Vedecký odbor, špecializácia materiálové inžinierstvo
Člen/ka UčSS od roku 2021