English

doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.

Priezvisko a meno                   FERANEC Ján

Tituly a hodnosti                         doc. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                              1951

Vedecký odbor, špecializácia  geografia, diaľkový prieskum Zeme

Člen/ka UčSS od roku                2016