English

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

Priezvisko a meno                         Flachbart Karol

Tituly a hodnosti                            doc. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                1952

Vedecký odbor, špecializácia      fyzika, fyzika kondenzovaných látok

Člen/ka UčSS od roku                   2017