English

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Priezvisko a meno Katarína Mikušová
Tituly a hodnosti doc. RNDr., DrSc.
Rok narodenia 1965
Vedecký odbor, špecializácia biosyntéza bunkovej steny mykobaktérií
Člen/ka UčSS od roku 2021