English

prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.

Priezvisko a meno                          Ľudevít Kádaši

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1952

Vedecký odbor, špecializácia     genetika, molekulárna genetika človeka

Člen/ka UčSS od roku                   2008