English

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.

Priezvisko a meno: Pavol Hvizdoš
Tituly a hodnosti: doc., RNDr., DrSc.
Rok narodenia: 1965
Vedecký odbor, špecializácia: materiálové vedy
Člen/ka UčSS od roku: 2023
Pracovisko: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i., Košice