English

doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc.

Rok narodenia: 1938
Rok prijatia do UčSS: 2004

Oblasť výskumu: supravodivosť

Najvýznamnejšie výsledky: 
Vplyv pokrytia supravodiča normálnym kovom na kritické parametre (teplota, polia, prúdy). Prvá teória kritických prúdov v supravodičoch s nehomogénnym rozložením defektov.
Kritické parametre tenkovrstvových a jemnovláknitých supravodičov, nelineárna elektrodynamika a striedavé straty v supravodičoch, mikroskopická teória supravodivosti.

  1. S. Takács, The critical parameters of thin type II superconductor cylinder coated with normal metal, Phys. Lett. A 28 (1968) 349.
  2. H.Ullmaier, K. Papastaikoudis, S. Takács, W. Schilling, Pinning of flux lines in superconducting Nb due to point defects, Physica Status Solidi 41 (1970) 671.
  3. S. Takács, Properties of superfine superconducting filaments embedded in normal matrix, Czechosl. J. Phys. B 36 (1986) 526.
  4. S. Takács, A.M. Campbell, Hysteresis losses in superconductors with very fine filaments, Supercond. Sci. Technol. 1 (1988) 53.
  5. S. Takács, Dependence of the critical temperature and energy gap of superconductors on a singularity in the density of states, Phys. Rev. B 48 (1993) 13127.

 

Späť