English

Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA

Priezvisko a meno: Ján Breza
Tituly a hodnosti: Dr. h. c. Prof., DrSc., MPH, MHA
Rok narodenia: 1948
Vedecký odbor, špecializácia: urológia, sexuológia a transplantológia
Člen/ka UčSS od roku: 2023
Pracovisko: Urologická klinika LFUK, SZU a UNB, Bratislava