English

Ing. Elena Šeböková, DrSc.

Rok narodenia: 1952
Rok prijatia do UčSS: 2005
Tel.: +421 (0)2 5477268