English

Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Rok narodenia: 1944
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

Tel.: +421 (0)2 59410201
Email: chemitsa@savba.sk

Oblasť výskumu: Fyzikálna a bioorganická chémia.

Najvýznamnejšie výsledky:
Charakterizácia príčin a dôsledkov stereoelektronických efektov na štruktúru biologicky významných molekúl, určenie vplyvu prostredia na štruktúru sacharidov, objasnenie mechanizmu enzymatických reakcií katalyzovaných glykozyltransferázami, využívanie metód teoretickej chémie na dizajn liekov.
 
 Späť