English

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.

Rok narodenia: 1954
Rok prijatia do UčSS: 2012
Tel.:  +421 – 2 – 5922 2555
Oblasť výskumu:  materiálový výskum v elektrotechnike