English

Ing. Ladislav Emanuel Roth, M.Sc., Dr.h.c.

Rok narodenia: 1936
Rok prijatia do UčSS: 2005
Oblasť výskumu: kozmická fyzika