English

Ing. Pavel Diko, DrSc.

Rok narodenia:  1948
Rok prijatia do UčSS:  2012
Tel.:  055/7922243
Oblasť výskumu: vysokoteplotné supravodiče