English

Ing. Peter Švec, DrSc.

Rok narodenia: 1955
Rok prijatia do UčSS: 2008
Tel.: +421(0)2 59410561
Najvýznamnejšie výsledky:
1. Vznik amorfného stavu v kovových systémoch, štruktúra, kinetika a termodynamika fázových prechodov z metastabilných do stabilnejších stavov
2. Distribučná analýza fázových prechodov v klastrovaných systémoch
3. Identifikácia a kvantifikácia procesov nukleácie a rastu fáz z amorfného stavu
4. Analýza vzniku a vlastností nanokryštalických kovových systémov
5. Využitie vlastností amorfných a nanokryštalických materiálov