English

Kontakt

ADRESA SEKRETARIÁTU UčSS

Ing. Adriana Šišková
Učená spoločnosť Slovenska
Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
ucs.sekretariat@savba.sk

ADRESA PREDSEDU UčSS

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
predseda Učenej spoločnosti Slovenska
c/o Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
Slovenská republika
jozef.noga@uniba.sk