Od tranzistora k integrovanému obvodu – kapitoly z dejín česko-slovenskej mikroelektroniky

V roku 2018, v období medzi 70. výročím vynálezu tranzistora a 60. výročím vynálezu integrovaného obvodu vydala VEDA, vydavateľstvo SAV, knihu Od tranzistora k integrovanému obvodu – kapitoly z dejín čs. mikroelektroniky. Autormi knihy sú akademik Učenej spoločnosti Slovenska Štefan Luby, akademik Július Krempaský,  doc. Rudolf Kinder, doc. Vladimír Áč, prof. Milan Ožvold, doc. Jozef Novák, Ing. Ivo Vávra, Ing. Peter  Lobotka, RNDr. Ivan Kostič, doc. Martin Šperka a prof. Daniel Donoval.

Autori sú vedeckými pracovníkmi SAV (EÚ, FÚ, ÚI), STU a bývalej TESLY Piešťany. Editorom je akademik UčSS Štefan Luby, redaktorom Emil Borčin, text recenzovali akademik Viktor Bezák a doc. Ján Vajda.

Verejná prezentácia knihy sa uskutočnila v Malom kongresovom centre SAV dňa 21. februára 2019.

O knihe samotnej a jej verejnej prezentácii napísal akademik Štefan Luby:

Po úvodnej kapitole, v ktorej Š. Luby zarámoval tému do svetového kontextu, opísal J. Krempaský začiatky výskumu a výučby  polovodičov na Slovensku, R. Kinder sa venoval osobnosti priekopníka čs. elektroniky H. Franka, V. Áč spracoval obsažnú kapitolu o výrobnom sektore, osobitne o TESLE Piešťany, Milan Ožvold opísal príbeh prvej slovenskej CCD kamery zhotovenej v spolupráci SAV a TESLY. J. Novák doplnil text aktivitami s polovodičom GaAs, P. Lobotka a I. Vávra sa venovali výskumu spoľahlivosti metalizácie integrovaných obvodov, I. Kostič zhrnul históriu elektrónovej litografie na Slovensku, M. Šperka návrh a realizáciu obvodov pre počítače v spolupráci bývalého ÚTK SAV a TESLY Piešťany a D. Donoval sa venoval výchove odborníkov pre túto sféru na STU. Kniha je doplnená zoznamom Nobelových cien za polovodiče a elektroniku, anglickými abstraktmi kapitol, portrétmi autorov, vysvetlením pojmov a skratiek i obsažným menným registrom.

Verejná prezentácia knižky bola v Malom kongresovom centre SAV dňa 21. 2. 2019. Po vstupnej informácii o diele čítal P. Lobotka úryvky z knihy, Š. Luby s hudobným podfarbením I. Chodáka recitoval svoje dve básne s mikroelektronickou tematikou, nasledovali spomienky autorov a niekoľko hudobných vstupov I. Chodáka.  Prezentácie sa zúčastnili členovia Predsedníctva SAV, predseda Učenej spoločnosti Slovenska, viacerí členovia spoločnosti, pracovníci SAV, STU, UK a ďalších inštitúcii. O knihu je záujem na Slovensku i v Českej republike, dosiaľ o nej napísali 7 recenzií, ktoré už vyšli, alebo sú v redakčnom spracovaní.

Autori knihy

Akademik Štefan Luby

Akademik Július Krempaský

Plénum