Okrúhly stôl k zlepšeniu vedy, výskumu a vysokého školstva

Dňa 13.11.2019 sa uskutočnil Okrúhly stôl k návrhu na zlepšenie vedy a výskumu a k návrhu na zlepšenie vysokého školstva na Slovensku. Autormi oboch návrhov sú Rada Učenej spoločnosti Slovenska, predseda SAV a rektori UK, STU, UPJŠ a TUKE.

Komuniké:

Ako zlepšiť vedu, výskum a vysoké školstvo na Slovensku

13. novembra 2019 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity konal okrúhly stôl k téme „Návrhy na zlepšenie vedy, výskumu a vysokého školstva na Slovensku“.

Podujatie zorganizovali rektori 4 výskumných univerzít (STU, UK, TUKE, UPJŠ), predseda SAV a predseda Učenej spoločnosti Slovenska a zúčastnili sa na ňom vrcholní predstavitelia zo štátnej správy, experti a zástupcovia politických strán (SMER-SD, Most-híd, PS/SPOLU, SaS, Za ľudí, Oľano, Dobrá voľba), odborníci na vednú politiku a tiež zástupcovia zamestnávateľov a top inovatívnych firiem na Slovensku.

Cieľom stretnutia bolo predstavenie a vzájomné oboznámenie sa s riešeniami a návrhmi opatrení tak, ako o nich uvažujú jednotliví účastníci stretnutia – kľúčoví aktéri v oblasti vednej politiky na Slovensku.

V úvode stretnutia prezentoval predseda Učenej spoločnosti Slovenska profesor Peter Moczo hlavné východiská pre zlepšenie vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Situáciu označil za veľmi vážnu a zdroje problémov identifikoval v 2 základných rovinách:

A) Štát zásadne nezlepšil svoj vzťah a podporu vede, výskumu a vzdelávaniu.

Ako 3 hlavné problémy v tejto oblasti uviedol: zastaraný (z r. 2005) zákon o štátnej vednej politike, absenciu pravidelného medzinárodného auditu výsledkov výskumu a celkovo nízku finančnú podporu vede, výskumu a vzdelávaniu a jej zlé rozdeľovanie (ovplyvňované aj lokálnymi politickými a ekonomickými záujmami).

B) Vcelku aj v priemere (sú aj svetlé výnimky) si vedci neurobili poriadok v svojej vedeckej

Ako 3 hlavné problémy v tejto oblasti uviedol: predimenzovanú, atomizovanú
a nestratifikovanú/nediverzifikovanú sieť VŠ, predstieranie vedeckej kvality a uplatňovanie rovnostárstva a nevytváranie zdravo konkurenčného a motivujúceho prostredia.

Tento pohľad a rozdelenie súboru príčin kritického stavu bol účastníkmi okrúhleho stola prijatý s porozumením.

Následne sa účastníci v diskusii venovali návrhom ako situáciu zlepšiť. Peter Moczo prezentoval návrhy Učenej spoločnosti Slovenska, zástupcovia politických strán prezentovali návrhy, ktoré prinášajú vo svojich programoch a experti priniesli celé spektrum ďalších  návrhov opatrení.

Ako hlavné oblasti pre zlepšenie boli diskutované najmä:

  • Potreba väčšej internacionalizácie vedy, výskumu a vysokého školstva
  • Potreba pravidelného auditu výkonov vo vede
  • Potreba stratifikácie/diverzifikácie univerzít, adresná podpora excelentnosti a nastavenie motivačných schém prostredníctvom diverzifikácie financovania VŠ na Slovensku
  • Potreba efektívneho a transparentného využívania eurofondov
  • Potreba dlhodobej koncepcie financovania inštitúcií, grantových agentúr a vedeckých projektov a zvýšenie objemu súťažného financovania vedy a výskumu
  • Potreba motivačných schém pre lepšiu väzbu zamerania absolventov vzdelávania vzhľadom na potreby spoločenskej a hospodárskej praxe.

Diskusia sa viedla v mimoriadne konštruktívnej rovine a zaznelo množstvo koncepčných aj parciálnych návrhov opatrení. Na záver sa účastníci zhodli na tom, že:

1.   Téma zlepšenia situácie v oblasti vedy, výskumu a vysokého školstva je naliehavá, vyžaduje si zmeny v prístupe, aj odvážne riešenia.

2.   Pre koordinovaný postup je potrebné zlepšiť a udržiavať komunikačné toky medzi jednotlivými aktérmi vednej politiky.

3.   Kľúčom k zlepšeniu je zhoda na dlhodobej koncepcii financovania vedy, výskumu a vysokého školstva.

4. Veda a výskum má potenciál stať sa rozhodujúcim faktorom pre úspešnú transformáciu hospodárskeho modelu na Slovensku smerom k väčšej konkurencieschopnosti v medzinárodnej súťaži.

PDF prílohy:

Návrh na zlepšenie kvality vysokého školstva

Návrh na zlepšenie kvality vedy a výskumu

Okrúhly stôl Program a zoznam účastníkov

Komuniké Ako zlepšiť vedu, výskum a vysoké školstvo na Slovensku

Prezentácia predsedu UčSS

Predseda Učenej spoločnosti Slovenska akademik Peter Moczo

Predseda SAV akademik Pavol Šajgalík

Akademička Silvia Pastoreková

Rektor STU profesor Miroslav Fikar

Rektor UK profesor Marek Števček

Rektor TUKE profesor Stanislav Kmeť

Profesor Vladimír Šucha, PS/SPOLU

Pohľad na účastníkov

Renáta Hall, riaditeľka projektu To dá rozum