English

PhDr. Eva Kowalská, DrSc.

Rok narodenia: 1955
Rok prijatia do UčSS: 2008
Tel.:  +421 52925753 kl. 224
Najvýznamnejšie výsledky: 

Spracovanie zásadných otázok formujúcich vzťah minoritnej konfesie (ev.a.v.cirkvi) vo vzťahu k (habsburskému) štátu a spoločnosti v 17-18. storočí z hľadiska vnímania cirkevného spoločenstva ako súčasti sociálneho organizmu. Publikované výsledky idú za hranicu tradičného výkladu dejín cirkvi ako uzavretého spoločenstva, prinášajú pohľad na dianie v komunite cez komplex politických, skupinových a personálnych záujmov a motivácií. Výskum konfesionálneho exilu sa radí do súčasného trendu výskumu migrácií a mentalít, ktoré patria k aktuálnym témam súčasnej historiografie raného novoveku. Interpretácia procesov národného uvedomovania sa stretáva so záujmom vďaka akcentovaniu komparatívneho prístupu a často požadovaného začlenenia procesov slovenských dejín do širšieho európskeho rámca. Odrazom medzinárodnej akceptácie je pravidelná účasť na významných medzinárodných vedeckých projektoch a podujatiach a publikovanie v zahraničí (a v rámci spoločenskovedných disciplín vysoká miera citovanosti).