English

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

Priezvisko a meno                          MICHÁLEK Slavomír

Tituly a hodnosti                             PhDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1961

Vedecký odbor, špecializácia     história

Člen/ka UčSS od roku                   2017