English

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.

Rok narodenia: 1943
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2012

Tel.: 00421 2 3229 4340
Email: Ivan.Chodak@savba.sk
www: http://www.polymer.sav.sk/index.php?lang=sk

Oblasť výskumu: biodegradovateľné plasty, elektricky vodivé polyméry

 
 Späť