English

prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

Rok narodenia: 1959
Rok prijatia do UčSS: 2008
Tel.: +421(0)2 59410500
Oblasť výskumu: quantum monte carlo, numerické modelovanie elektrónovej štruktúry
Najvýznamnejšie výsledky: 

– Celosvetovo prvé aplikácie ab initio (Car-Parrinello) molekulárnej dynamiky na reálne systémy (kvapalný a amorfný kremík).
– Vyvinutie radikálne nových metód výpočtu elektrónovej štruktúry založených na metódach priamej minimalizíácie technikami konjugovaných graientov s väzbami.
– Lang-scale ab initio simulácie založené na metódach paralelného supercomputingu.