prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

Priezvisko a meno                            PETRÁŠ Ivo

Tituly a hodnosti                              prof. Ing., DrSc.

Rok narodenia                                   1973

Vedecký odbor, špecializácia        riadenie procesov, automatizácia

Člen/ka UčSS od roku                     2019