English

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

Priezvisko a meno                          PETRÁŠ Ivo

Tituly a hodnosti                             prof. Ing., DrSc.

Rok narodenia                                 1973

Vedecký odbor, špecializácia     riadenie procesov, automatizácia

Člen/ka UčSS od roku                   2019