English

prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.

Priezvisko a meno                          SLÁDEK Ján

Tituly a hodnosti                             prof. Ing., DrSc.

Rok narodenia                                 1952

Vedecký odbor, špecializácia     aplikovaná mechanika

Člen/ka UčSS od roku                   2003