English

prof. Ing, Juraj Hraško, DrSc., akademik SAV

Rok narodenia: 1931
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2008

Email: hjuraj@stonline.sk

Oblasť výskumu: pedológia

Najvýznamnejšie výsledky:
Pedológ so zameraním na genézu pôd vo vzťahu k faktorom pôdotvorného procesu, hodnotenie mnohostranných funkcií pôdy ako prírodného útvaru, vrátane mnohostranného vplyvu činností človeka na pôdy, globálne problémy ochrany pôdy a pôdneho krytu, klasifikáciu pôd a klasifikačné problémy antropizácie pedosféry, autor teórie polyfunkčného vývoja černozemných pôd a pôd deltových oblastí,

Metodická a organizačná príprava, vedenie a vedecké vyhodnotenie Komplexného prieskumu pôd Slovenska
Teoretické rozpracovanie a experimentálne potvrdenie polygenetického vývoja černozemí a im blízkych pôd
Vysvetlenie genézy pôd Žitného ostrova a jeho praktická aplikácia pri záplavách a prognózovaní vplyvov výstavby SVD na Dunaji na zmeny pôdnych vlastností. Spracovanie návrhu morfogenetického klasifikačného systému pôd (1. a 2. aproximácia). Vypracovanie a publikovanie máp pôdneho krytu Československa v rôznych mierkach (od mierky 1:1 mil., 1:500 tis., a osobitne pôdnej mapy Slovenska v mierke 1:400 tis.) a autorská účasť na zostavení pôdnej mapy Európy v mierke 1:1 mil. Rozpracovanie futurológie vývoja pôd pri mnohostrannom pôsobení človeka na podmienky pôdotvorenia a súčasný pôdny kryt Zeme.
 
 Späť