Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

Rok narodenia: 1946
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2012

Tel.: 055 6224554
Email: kkudela@upjs.sk
www: http://space.saske.sk/profile/staff/?lang=1&id=4

Oblasť výskumu: kozmické žiarenie

Najvýznamnejšie výsledky:
Významnou mierou prispel k poznaniu špecifických oblastí dynamiky energetických častíc v magnetosfére a heliosfére, osobitne k potvrdeniu prvej odozvy od slnečných neutrónov počas slnečnej erupcie na zemskom povrchu; k opisu škálovania časových radov a nízkofrekvenčného spektra kozmického žiarenia z meraní neutrónových monitorov; k zisteniu súvislostí medzi efektmi kozmického počasia a nízkoenergetického kozmického žiarenia a k opisu toku častíc stredných energií v zemskej magnetosfére a blízko jej hraničných oblastí.
 
 Späť