English

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

Rok narodenia: 1963
Rok prijatia do UčSS: 2017
Tel.: +421 (0)2 5932 5750
Oblasť výskumu: Fyzikálna chémia – molekulová spektroskopia
Najvýznamnejšie výsledky: 

Popis úlohy redoxných kovov pri vzniku oxidačného stresu v živých systémoch.