English

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Priezvisko a meno Miroslav Fikar
Tituly a hodnosti prof. Ing., DrSc.
Rok narodenia 1966
Vedecký odbor, špecializácia kybernetika, riadenie procesov
Člen/ka UčSS od roku 2021