English

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Priezvisko a meno Peter Chrenek
Tituly a hodnosti Prof. Ing., DrSc.
Rok narodenia 1969
Vedecký odbor, špecializácia všeobecná živočíšna produkcia, agrobiotechnológie
Člen/ka UčSS od roku 2021