English

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Priezvisko a meno                           Martoňák Roman

Tituly a hodnosti                              prof. Ing., DrSc.

Rok narodenia                                  1964

Vedecký odbor, špecializácia       fyzika, fyzika kondenzovaných látok

Člen/ka UčSS od roku                     2019