prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c.

Rok narodenia: 1941
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

Tel.: +421 (0)2 57510153
Email: stefan.luby@savba.sk

Oblasť výskumu: multivrstvy a nanoštruktúry

Najvýznamnejšie výsledky:
V ostatných rokoch: efekt spätnej difúzie v Ag-Co multivrstvách ožiarených excimerovým laserom, obrovská magnetorezistencia v Fe-W multivrstvách s oddeľovacou vrstvou zo žiaruvzdorného kovu, submikrometrové tvarovanie optických mriežok pomocou subpikodekundového KrF lasera, súbory usporiadaných nanočastíc na rozličných substrátoch pre pamäťové médiá.

Transport v tenkých vrstvách, elektrónová paramagnetická rezonancia v amorfných polovodičoch, elektromigrácia v metalizácii integrovaných obvodov, difúzia v kovových sklách, multivrstvy pre rtg zrkadlá typu W-Si, Co-Si-W-Si, Mo-Si, efekt obrovskej magnetorezistencie v multivrstvách, nanotechnológie a magnetické nanočastice, nano- a femtosekundové laserové techniky.
 
 Späť