English

prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c.

Priezvisko a meno                          LUBY Štefan

Tituly a hodnosti                             prof. Ing. DrSc. Dr. h. c.

Rok narodenia                                 1941

Vedecký odbor, špecializácia     fyzika tuhých látok, elektronika

Člen/ka UčSS od roku                   2004