English

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Priezvisko a meno: Štefan Vilček
Tituly a hodnosti: Prof. Ing., DrSc.
Rok narodenia: 1950
Vedecký odbor, špecializácia: Molekulová virológia živočíšnych vírusov
Člen/ka UčSS od roku: 2023