English

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Priezvisko a meno: Vladimír Frecer
Tituly a hodnosti: prof. Ing., DrSc.
Rok narodenia: 1957
Vedecký odbor, špecializácia: farmaceutická chémia, Molekulové modelovanie a simulácie, počítačová chémia, dizajn liečiv a bioaktívnych látok
Člen/ka UčSS od roku: 2023
Pracovisko: Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave