English

prof. Ing. Vlasta Brezová DrSc.

Priezvisko a meno Vlasta Brezová
Tituly a hodnosti Prof. Ing., DrSc.
Rok narodenia 1958
Vedecký odbor, špecializácia fyzikálna chémia, spektroskopia, fotochémia
Člen/ka UčSS od roku 2021

Najvýznamnejšie výsledky:
Výskumná a pedagogická aktivita sa orientuje na aplikáciu rôznych spektroskopických techník, najmä EPR spektroskopie, na štúdium procesov spojených s tvorbou paramagnetických intermediátov vo fotochemických, chemických a biologických systémoch. Výskumy zamerané na fotoindukované procesy na novopripravených fotokatalyzátoroch (dopovaný-TiO2, g-C3N4) a fotoiniciátoroch predstavujú významnú časť aktuálneho výskumu.

Publikačná činnosť:
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/14e12e62-7811-401e-a77b-92cccb8f4280-083d92f6/date-descending/1