English

Prof. Matthias Sipiczki, DrSc.

Rok narodenia: 1948
Rok prijatia do UčSS: 2008
Oblasť výskumu: genetika, molekulárna biológia
Najvýznamnejšie výsledky: 

– prvá fúzia protoplastov u kvasiniek
– spoluúčasť na objavení génu cdc 25, jedného z hlavných regulátorov bunkového cyklu
– identifikácia a popis 35 ďalších génov bunkového cyklu
– prvé dôkazy na existenciu komplexov SAGA a MEDIATOR, generálnych regulátorov transkripcie, v Schizosaccharomyces
– revízia taxonómie rodu Schizosaccharomyces
– spresnenie fylogenetickej pozície Archiascomycetes (obsahujúci aj rod Schizosaccharomyces) pomocou molekulárnych metód
– prvá molekulárna charakterizácia kvasinkovej populácie ušľachtilej hniloby (cibéb) a kvasenia tokajských vín; objavenie nového druhu (Candida zemplinina)
– vypracovanie metódy na interšpecifické hybridizácie vinných kvasiniek
– popis nového mechanizmu antifungálnej aktivity niektorých kvasiniek, aplikácia na postharvest bioprotekciu ovocia a zelenín