English

prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc.

Rok narodenia: 1913
Rok prijatia do UčSS: 2008

Späť