English

prof. Pavol Prokop, PaedDr., DrSc.

Priezvisko a meno Pavol Prokop
Tituly a hodnosti prof., PaedDr., DrSc.
Rok narodenia 1976
Vedecký odbor, špecializácia Behaviorálna ekológia rôznych živočíchov vrátane človeka s osobitným zameraním na pohlavný výber, sexuálny konflikt, vzťahy medzi ľuďmi a živočíchmi.
Člen/ka UčSS od roku 2021