English

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Priezvisko a meno                          BÁTORA Jozef

Tituly a hodnosti                             prof. PhDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1950

Vedecký odbor, špecializácia     archeológia, pravek

Člen/ka UčSS od roku                   2012