English

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

Rok narodenia: 1942
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2012

Tel.: 02/59339 469
Email: juraj.dolnik@fphil.uniba.sk
www: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=425

Oblasť výskumu: teoretická jazykoveda a filozofia jazyka

Najvýznamnejšie výsledky:
Autor prelomových monografií Všeobecná jazykoveda (2009), Teória spisovného jazyka (2010), Jazyk, človek kultúra (2010), ktoré nielen prehlbujú slovenské jazykovedné myslenie v 21. storočí, ale ho aj zapájajú do európskeho kontextu.

 
 Späť