English

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Priezvisko a meno                          ZAJAC Peter

Tituly a hodnosti                             prof. Dr., DrSc.

Rok narodenia                                 1946

Vedecký odbor, špecializácia     literárna veda, slovakistika, germanistika, dejiny kultúry

Člen/ka UčSS od roku                   2016